Audyty energetyczne budynków i urządzeń

W ramach naszej działalności prowadzimy:

Audyty energetyczne budynków i wewnętrznych instalacji budynkowych, które określają wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh/m²/rok. Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa. Na podstawie tego audytu przygotowujemy Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku.

Jest to dokument często wymagany przez kupujących z chwilą gdy przedsiębiorstwo sprzedaje nieruchomości tj. hale magazynowe i produkcyjne, budynki biurowe i inne nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.
 

Budynki, dla których świadectwo jest obligatoryjne:

- budynki zbywane na podstawie umowy sprzedaży,
- lokale zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- budynki i lokale wynajmowane
- budynki w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów.


Budynki zwolnione z posiadania świadectwa:

- budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- budynki kultu religijnego
- budynki przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego
- budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
- budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
- gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na poziomie nie wyższym niż 50 kWh/(m2 * rok)

 
Zadzwoń
510 975 260